ĐÔNG TRÙNG HẢI LÊ – LIVE SHOW!!!

KDHL TV – LIVE NOW

KDHL SHOW – OCT 19,2018

KDHL -TV

KDHL TV- HAI LE HOME SHOPPING – 10/19/18

Posted by Dong Trung Hai Le on Friday, October 19, 2018

 

KDHL -TV

KDHL TV- HAI LE HOME SHOPPING – 10/19/18

Posted by Dong Trung Hai Le on Friday, October 19, 2018

 

KDHL -TV

KDHL TV- TIN CHIEU: VOI NAM SON VA HOANG TRONG THUY – 10/19/18

Posted by Dong Trung Hai Le on Friday, October 19, 2018

 

KDHL -TV

KDHL TV- TIN GIUA NGAY – 10/19/18

Posted by Dong Trung Hai Le on Friday, October 19, 2018

 

KDHL -TV

KDHL TV- HOME SHOPPING – 10/19/18

Posted by Dong Trung Hai Le on Friday, October 19, 2018

 

KDHL -TV

KDHL TV- TIN NEWS: VOI HOANG TRONG THUY – 10/19/18

Posted by Dong Trung Hai Le on Friday, October 19, 2018

 

KDHL -TV

KDHL TV- MORNING SHOWS 10/19/18

Posted by Dong Trung Hai Le on Friday, October 19, 2018

 

Comments are closed.